สมัครตำแหน่ง | Position Applied for :  
*
เงินเดือนที่ต้องการ | Expected Salary :  
*

   ข้อมูลส่วนตัว | PERSONAL PARTICULARS

ชื่อ - นามสกุล :  
*
Name - Surname :  
*
เพศ :  
*
โทรศัพทบ้าน์ | Tel :  
*
โทรศัพท์มือถือ | Mobile :  
*
อีเมล์์ | Mobile :  
*
สถานภาพ | Marital Status :  
*
ที่อยู่ปัจจุบัน :  
(house registration no.)  
บ้านเลขที่ :   *
แขวง / ตำบล :   *
เขต / อำเภอ :   *
จังหวัด :   *
ศาสนา | Religion :  
*
เชื้อชาติ | Nationality :  
*
สัญชาติ | Race :  
*   ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT HISTORY

 
ชื่อบริษัท | Company 's Name :  
*
ตำแหน่ง | Position :  
*
เริ่มงานเมื่อ | start work :  
*
โทรศัพท์ | Telphone :  
*
รายได้/เดือน | Total Income/Month :  
*
ลักษระงานที่ทำ | Responsibility :  
*

 
ชื่อบริษัท | Company 's Name :  
ตำแหน่ง | Position :  
เริ่มงานเมื่อ | start work :  
โทรศัพท์ | Telphon :  
รายได้/เดือน | Total Income/Month :  
ลักษระงานที่ทำ | Responsibility :  


   ประวัติการศึกษาสูงสุด | EDUCATIONAL DETAILS

 
ระดับวุฒิการศึกษา | Degree Award :  
*
สถาบันการศึกษา | Institution :  
*
ปีจบการศึกษา :  
*
คณะภาควิชา :  
*
สาขา :  
*
เกรดเฉลี่ย :  
*
    SPECIAL ABILITY l ความสามารถพิเศษ

  ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ
*

  ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ :  
Window Word Excel Power Point Office TLE
โปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติม:  

  ความสามารถในการขับรถ
รถจักรยานยนต์ :  
มีรถ
ไม่มีรถ มีใบอนุญาติ ไม่มีใบอนุญาติ
รถยนต์ :  
มีรถ
ไม่มีรถ มีใบอนุญาติ ไม่มีใบอนุญาติ